Náboženstvo

Náboženská výchova je integrálnou súčasťou každého dňa:

Deti sa modlia pred jedlom a po jedle a pred spaním.

Raz za týždeň sa s náboženskou výchovou stretávajú ako s hlavnou zložkou dňa.

Zúčastňujú sa na adoráciách v kostole.

Raz do mesiaca je pre nich detská sv. omša v kláštornej kaplnke sv. Terezky.

Učebné osnovy náboženskej výchovy pre materské školy vznikli v našej CMŠ a boli vzaté na vedomie Ministerstvom školstva SR v roku 2001 a v rokoch 2008-2009 sme spolupracovali vytvorení nových učebných osnov a metodických príručiek pre materské školy s Katolíckym a pedagogickým centrom v Spišskej Novej Vsi, ktoré sú schválené Ministerstvom školstva a sú záväzné pre vyučovanie NBV pre všetky materské školy na území Slovenska.