Program dňa

6.30 – 8.00 h (pevne stanovený čas) - začiatok prevádzky - schádzanie detí

6.30 – 8.30 h (rámcovo stanovený čas)
hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, ranný kruh –modlitba, rozhovory, diskusie...
pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 – 9.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie, stravovanie)

9.00 – 11.30 h (rámcovo stanovený čas)
edukačné aktivity, výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické... aktivity realizované formou hry
hry a hrové činnosti - plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity
pohybové a relaxačné cvičenia
pobyt vonku, edukačná aktivita - spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, alebo realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...)

11.30 – 12.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stravovanie, stolovanie)

od 12.00 h (rámcovo stanovený čas)
odpočinok

14.30 – 15.00 h (pevne stanovený čas)
činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stravovanie, stolovanie)

15.00 – 16.30 h (Rámcovo stanovený čas)
krúžková činnosť, hry a hrové činnosti, plánované, navrhované aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, preberanie detí rodičmi

16.30 h (Pevne stanovený čas)
koniec prevádzky